آدم یک مدت طولانی‌ خفه خون بگیرد بهتر از این نمی‌شود که نوشتن یادش برود.

وقتی‌ بنشینی مدت طولانی‌ دورو برت را تماشا کنی‌، مخصوصاً که این دورو بر پر باشد از آتش و خون و گریه و‌ نفرت، دیگر چیزی نمی ماند که دستمایه نوشتنت باشد.

اما زندگی در جریان است، چه بخواهی، چه نخواهی.