هفت سین عید ما(سال گاو)سال نو هم مبارک دیگر
هفت هفته با روزنامه‌نگاران ايراني
به همراه شماره جدید: ما مردها، ما زنها
شماره جدید روزنامه نگاران ایرانی: عشق