خواه خانه‌ام وسط اقیانوس باشد، خواه در میان کویر یا در میان کلان شهری دود آلود... وقتی آفتاب از میان پنجره و پرده می‌تابد و با وسایل خانه سایه روشن می‌سازد روی فرش، در یک ظهر گرم و ساکت خرداد ماه، احساس آرامش می‌کنم.