خانه‌های 70 متری، خانه‌های 60 متری، خانه‌های 50 متری و حتی 40 متری. خانه‌های رهنی، خانه‌های اجاره‌ای، خانه‌های هم رهنی هم اجاره‌ای. خانه‌های بی‌پنجره، خانه‌های کوچک یک خوابه، کوچک دو خوابه، کوچک بدون خواب... خانه‌هایی که حکم دکان را دارند برای صاحبان‌شان. خانه‌هایی که حکم ماشین پژو را دارند برای صاحبان‌شان. صاحبانی که به مستاجرهایشان به چشم ماشین‌های پول‌ساز نگاه می‌کنند. یا دندان تیز کرده‌اند برای‌شان و گزینش می‌کنندشان. مستاجرهایی که انتخاب می‌شوند از سر و شکل‌شان، از روی لباس‌هایشان، از روی تعداد نفرات‌شان یا سن‌شان یا جنسیت‌شان. همه این‌ها را من دیده‌ام در این سه هفته.