به یه فرشته فکر می کنم رو شونه راستم که در حال عبادته!