دیشب باران بارید و من تمام شب به تو فکر می کردم.
فیلم love story را نتوانستم تا انتها ببینم، اما موسیقی زندگی دوگانه ورونیکا مسحورم کرد.