بدترین انتقام فراموش کردن است و بدترین درد انتظار....