روی برگه‌های کوچک تقویم رومیزی سال 83 نکات درسی ام را می‌نویسم. در بعضی از صفحات‌اش دست خط تو هست. یک سری شماره تلفن، یادآوری کارهایی در روزهای به خصوص، بعضی‌هاشان را خودم برایت نوشته بودم که فراموش نکنی. فکر نمی‌کردم این دست خط خرچنگ قورباغه با آن شماره‌های درهم و برهم و شلوغ روزی برایم مقدس شوند.