روزهایم می گذرد.
روزهایم از روی این روزشمار پل نیایش می گذرد.
27 روز مانده به چه؟ نمی دانم.

Labels: