ساعت‌هاست از یکی از واحدهای آپارتمان، صدای ریز پارس یک سگ کوچک پاکوتاه می‌آید. اهالی بسیج شده‌اند برای پیدا کردن سگ بی‌نوا و صاحب‌اش. شم پلیسی‌ام می‌گوید همان آقای عصبانی که قاطی بقیه دنبال منبع نجاست می‌گردد و مدام غر می‌زند که ما اینجا نماز می‌خوانیم و این چه وضعی است! در ماه محرم خجالت نمی‌کشند ملت!! ... همان صاحب سگ است.