ساعتها نگاه هم می کردیم.
با هم حرف می زدیم
حواسمان مدام به هم بود.
گلهای نرگسی را می گویم که دیروز بلاخره خریدمشان از پسرک پشت چراغ قرمز.